College passeert gemeenteraad bij subsidieverlening

Het College heeft gisteren € 200.000 subsidie toegezegd voor de realisatie van een houtzaagmolen. Dat vinden wij opmerkelijk, want volgens ons heeft de raad hier helemaal geen budget voor beschikbaar gesteld. Raadslid Rogier Bruin heeft daarom vandaag het College om opheldering gevraagd.

De Helderse Molenstichting heeft een aanvraag ingediend bij het Waddenfonds voor de realisatie van een houtzaagmolen. Onderdeel van deze aanvraag is een gemeentelijke cofinanciering van maximaal € 200.000,- exclusief BTW. Het college heeft in zijn vergadering van 19 juni jl. besloten het verzoek van de stichting te honoreren, door het gevraagde bedrag onder voorwaarden beschikbaar te stellen.


Naar aanleiding hiervan heeft raadslid Rogier Bruin namens de fractie VVD Den Helder de volgende schriftelijke vragen aan het College gesteld

 

1.         Is hier sprake van een subsidie(verlening) in de zin van onze Algemene Subsidieverordening?

Zo ja, in hoeverre valt deze subsidieverlening dan binnen de kaders die de raad daarvoor heeft gesteld?

Zo nee, hoe moet deze “cofinanciering” dan worden gekwalificeerd?

2.         In hoeverre is het College bevoegd om dit bedrag beschikbaar te stellen zonder tussenkomst van de gemeenteraad?

3.         Waarom is de gemeenteraad niet geïnformeerd over dit Collegebesluit of over het voornemen van het College om deze aanvraag te honoreren? Waarom moet de raad dit vernemen via een bericht dat is opgesteld t.b.v. de pers?

4.         Wat zijn precies die voorwaarden die het College heeft verbonden aan het beschikbaar stellen van dit bedrag?

5.         Deze gemeentelijke co-financiering is kennelijk onderdeel van een aanvraag door de Helderse Molenstichting bij het Waddenfonds. Kan het College dit nader toelichten? Onder andere wat betreft de invloed van wel/niet gemeentelijke cofinanciering op honorering van deze aanvraag bij het Waddenfonds?

6.         Uit welk budget zou de gemeentelijke bijdrage van € 200.000,- worden betaald op het moment dat het Waddenfonds positief beschikt op de aanvraag van de Molenstichting?

Is het niet nodig voor de cofinanciering nu reeds middelen te reserveren?

7.         Kan het College deze vragen beantwoorden vóór de laatste raadsvergadering voor het zomerreces op 9 juli? Zo nee, waarom niet?