Wijkt stadhuis af van bestemmingsplan? Ja, het dak van gebouw 72 wordt 50 cm hoger

Het stadhuisplan is in strijd met het bestemmingsplan, aldus de kop boven een artikel in HC vandaag. Wat is er nu eigenlijk aan de hand? De VVD zocht het meteen even uit. Het blijkt dat een klein gedeelte van het dak van gebouw 72 iets hoger komt te liggen dan de maximale bouwhoogte van het bestemmingsplan. En 50cm hoger dan de huidige bouwhoogte…

Is dat erg? Nee natuurlijk niet.

Is dat toegestaan? Ja, het is heel normaal dat bij omgevingsvergunningen wordt afgeweken van bestemmingsplannen, zo lang dat maar om kleine afwijkingen gaat, die geen afbreuk doen aan een goede ruimtelijke ordening. En zolang het maar door het College goed is gemotiveerd.

Is er dan eigenlijk niks aan de hand? Nou dat nu ook weer niet helemaal. Want het College heeft altijd gezegd dat er niet hoeft te worden afgeweken van het bestemmingsplan. Ook al werd dat steeds gezegd in relatie tot de locatie van het stadhuis (op Willemsoord), het was natuurlijk verstandig en zorgvuldiger geweest om te zeggen: "Er zal enkel en alleen een kleine afwijking plaatsvinden wat betreft de maximale bouwhoogte van gebouw 72". Ook had men kunnen én moeten zorgen voor wat meer uitleg en toelichting bij de opgestelde Planschadeovereenkomst. Daar missen wij toch wel een stukje politieke sensitiviteit. De VVD gaat er bij het College op aandringen dat in dit gevoelige stadhuisdossier dit soort onvolkomenheden niet mogen plaatsvinden. (foto: doos met alle stukken en bijlagen van de aanvraag omgevingsvergunning).

(Klik hier voor het artikel in de Helderse Courant van vandaag)

Jammer dat in dit artikel van HC niet staat wat die afwijking van het bestemmingsplan dan precies is. Want dan was meteen duidelijk wat er nu aan de hand is. Dit is namelijk heel makkelijk terug te vinden in de aanvraag omgevingsvergunning, die al 2 weken ter inzage ligt. Al meteen op p. 2 van de aanvraag wordt aangegeven dat wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Op p. 7-8 wordt uitgelegd wat die afwijking dan is. Ik heb deze pagina even bijgevoegd. Samengevat: de max. bouwhoogte volgens het bestemmingsplan is 12m. De huidige (vergunde) hoogte van gebouw 72 is echter al 12,8m. In de nieuwe situatie komen bij gebouw 72 de dakranden te liggen op 12,5m (dus 30 cm lager dan de huidige hoogte). Een klein gedeelte van het dak, namelijk ter plaatse van de nok en de daklichten, bereikt een hoogte van 13,3m (dus 50cm hoger dan de huidige situatie).